Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Naukowcy w Anglii

Uniwersytet Cambridge to drugi po Oksfordzie najstarszy angielski uniwersytet. Zlokalizowany jest w Cambridge, w środkowej Anglii. To jeden z najlepszych uniwersytetów w Europie i na świecie. Uniwersytety Oksfordzki i Cambridge określane są wspólną nazwą Oxbridge.

Na uczelni studiuje 18 i pół tysięcy studentów. Od roku 2010 wicerektorem Uniwersytetu Cambridge jest brytyjski lekarz i immunolog polskiego pochodzenia, Sir Leszek Borysiewicz.

Absolwenci Cambridge zdobyli 65 Nagród Nobla, więcej niż absolwenci jakiegokolwiek innego uniwersytetu na świecie. Cambridge ma najwyższą wydajność pracy naukowej ze wszystkich brytyjskich uniwersytetów, a także jest najważniejszym i najczęściej cytowanym ośrodkiem badawczym.

Uniwersytet jest ściśle związany z rozwojem nowoczesnych technologii – należy do klastra technologiczno-biznesowego działającego w okolicach Cambridge, określanego jako Silicon Fen lub czasami „Fenomen Cambridge„. W 2004 r. odnotowano, że Silicon Fen był drugim największym rynkiem venture capital na świecie, zaraz po Dolinie Krzemowej. Szacuje się, że działa tu około 250 aktywnych start-upów bezpośrednio związanych z uczelnią, a ich łączna wartość to  6 miliardów dolarów.

za odkrycie i udowodnienie twierdzenia o indeksie, a także za osiągnięcia w łączeniu topologii, geometrii i analizy oraz wybitną rolę w budowaniu nowych mostów między matematyką a fizyką teoretyczną

Medal Fieldsa

W 1924 r. organizatorem kongresu matematyków w Toronto był kanadyjski matematyk John Charles Fields. Z pozostałych po kongresie pieniędzy postanowił ufundować medal przyznawany co cztery lata z okazji Międzynarodowego Kongresu Matematyków w uznaniu wybitnych wyników i perspektyw kolejnych osiągnięć. Fields zaproponował przyjęcie zasady, że kandydat do nagrody nie może ukończyć 40 lat przed 1 stycznia roku, w którym odbywa się kongres. Ograniczenie wieku laureatów Fields uzasadnił tym, że medal powinien wskazywać dobrze zapowiadających się matematyków, którzy przez wiele lat będą wyznaczać kierunek badań matematycznych. Kryterium wieku jest przestrzegane z iście matematyczną precyzją: angielski matematyk Andrew Wiles, autor dowodu Wielkiego Twierdzenia Fermata – hipotezy, która czekała na rozwiązanie 350 lat – nieznacznie przekroczył granicę 40 lat i medalu nie dostał. Zamiast medalu Unia Matematyczna podarowała Wilesowi specjalną tabliczkę z wyrazami uznania światowej społeczności matematycznej.

Andrew John Wiles (ur. 11 kwietnia 1953 w Cambridge) – mieszkający w Stanach Zjednoczonych brytyjski matematyk specjalizujący się w teorii liczb, znany przede wszystkim z udowodnienia wielkiego twierdzenia Fermata.

Życiorys

Tytuł bakałarza uzyskał na Uniwersytecie Oksfordzkim w 1974, a stopień doktora w 1980 w Kolegium Clare (Uniwersytet w Cambridge). Razem z Johnem Coatesem prowadził badania nad arytmetyką krzywych eliptycznych. Od 1982 pracuje na Uniwersytecie w Princeton.

W lipcu 1993 Wiles przedstawił dowód hipotezy Shimury-Taniyamy w kilku przypadkach, w tym wymaganych do udowodnienia wielkiego twierdzenia Fermata. Jego dowód został opublikowany w „Annals of Mathematics”[1]. Pod koniec tego samego roku wykryto w rozumowaniu Wilesa pewne luki, które udało się jednak uzupełnić po dwóch latach dalszej pracy.

Za swoje dokonania Wiles został wyróżniony szeregiem odznaczeń, jest laureatem m.in. Nagrody Schocka (1995) i Nagrody Wolfa (1996). W 1998 Międzynarodowa Unia Matematyczna przyznała mu srebrną plakietkę (w zastępstwie Medalu Fieldsa, którym nagradzani są tylko matematycy poniżej 40. roku życia). W 2005 otrzymał Nagrodę Shawa w dziedzinie matematyki. W 2016 przyznano mu Nagrodę Abela.

Scenariusz lekcji plastyki w klasie I technikum Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi

Temat: Sztuka ulicy i inne działania artystyczne w przestrzeni publicznej na przykładzie Łodzi i Londynu

Cele:

Uczeń:

definiuje sztukę ulicy

charakteryzuje nurty sztuki ulicznej

omawia formy dzieł sztuki ulicznej

rozróżnia różne działania artystyczne w przestrzeni publicznej od graffiti

wymienia nazwiska znanych twórców i ich dzieła

wskazuje sztukę ulicy w swoim mieście

analizuje dzieła Banksy’ego – uznanego światowego artysty street artu

Metody:

Praca z tekstem, praca z ikonografią, praca z filmem

Metody aktywizujące: dyskusja, burza mózgów

Formy pracy:

Grupowa, indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne:

Podręcznik ,,Spotkania ze sztuką’’, zasoby  internetu, fotografie z prywatnych zbiorów  uczniów oraz nauczyciela wykonane w Londynie , film ,,Street art. Czy wszystko może być sztuką’’

Faza wprowadzająca:

Omówienie zagadnień , których dotyczy lekcja

Prezentacja fotografii murali wykonanych przez uczniów na łódzkich ulicach z podaniem autorów tych prac

Rozmowa na temat przejawów innej  działalności artystycznej dostrzeganej przez uczniów na łódzkich ulicach

czy dostrzegasz inne działania poza muralami?

czy graffiti to przejaw wandalizmu?

czy zauważasz na murach żartobliwa formę rywalizacji łódzkich klubów sportowych ?

czy zauważyłeś w pobliżu naszej szkoły przykład GARDENINGU?

Faza realizacyjna:

Czym jest sztuka uliczna ?  Film ,,Street art. Czy wszystko może być sztuką’’-nauczyciel prezentuje film i prosi o zwrócenie  uwagi na różne typy i formy działań ulicznych.

Jakie formy działań w przestrzeni występują współcześnie w Łodzi- burza mózgów-i zapisanie na tablicy w formie schematu

Nauczyciel pyta , czy  uczniowie zauważyli w Łodzi formę street artu nazywaną  SZABLONY a następnie nauczyciel prezentuje swoje prywatne fotografie prac Banksy’ego wykonane w Londynie podczas mobilności programu ERASMUS+

Uczniowie dzielą się na 4 grupy-pracują  10 min  w grupach wyszukując w zasobach internetu przykładów prac Banksy’ego zaangażowanych społecznie.

Po upływie wyznaczonego czasu grupy prezentują swoje odkrycia dodając swój komentarz do znalezionych prac.

Faza podsumowująca:

Nauczyciel inicjuje krótką dyskusję nad uważnością  na sztukę, również w przestrzeni publicznej, tam-gdzie zazwyczaj  sztuki nie spodziewamy się spotkać.

Praca domowa:

Wykonaj projekt wlepek, szablonów, loesji lub murali w postaci kolażu ( praca indywidualna) lub z wykorzystaniem programów graficznych (można wykonać parami)

Konspekt lekcji matematyki w klasie III B TG

Konspekt lekcji matematyki w klasie III B TG

Temat: Okrąg i koło – definicje figur i pojęcia z nimi związane.

Cele ogólne:

 • Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych
 • Interpretowanie pojęć matematycznych
 • Operowanie obiektami matematycznymi.

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie z pojęciami: koło, okrąg, promień koła/okręgu, środek koła/okręgu, cięciwa, średnica, wycinek koła, łuk okręgu
 • Wyznaczanie kół i okręgów o podanych własnościach
 • Nazywanie w języku angielskim w/w elementów
 • Kształtowanie umiejętności uczenia się.

Efekty uczenia się. Uczeń:

 • Rozpoznaje oraz rysuje koło i okrąg, dostrzega różnice między tymi figurami
 • Rysuje promień, cięciwę, średnicę
 • Zapisuje i wymawia elementy koła/okręgu w języku angielskim

Etapy lekcji:

 1. Sprawdzenie listy obecności i podanie tematu zajęć.
 2. Wprowadzenie do zajęć pokazanie przedmiotów „pełnych i pustych” w środku
 3. Rozwinięcie tematu, narysowanie koła i okręgu, zaznaczenie promienia, cięciwy, średnicy, zdefiniowanie koła/okręgu, sformułowanie wniosków
 4. Rozwiązywanie zadań
 5. Podsumowanie lekcji i praca domowa.

Tok lekcji

Nauczyciel prezentuje uczniom różne okrągłe przedmioty „pełne i puste” w środku, informuje uczniów, że jedne są w kształcie kół, a drugie okręgów

Okrąg circumference

koło circle

Uczniowie dyskutują w jaki sposób zdefiniować okrąg, a jak koło.

Wniosek:

Okręgiem o środku w punkcie S i promieniu r nazywamy zbiór tych wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od punktu S jest równa r. Okrąg oznaczamy o(S ; r)

Kołem o środku w punkcie O i promieniu r nazywamy zbiór tych punktów płaszczyzny, których odległość od punktu O jest mniejsza bądź równa r. Koło oznaczamy k(O ; r).

Na podstawie definicji i rysunku uczniowie ustalają, że :

środek koła należy do koła, środek okręgu nie należy do okręgu,

promień koła jest całkowicie zawarty w kole, do okręgu należy tylko jeden koniec promienia.   Następnie na rysunku nauczyciel prezentuje pojęcia związane z okręgiem , podaje ich nazwy również w języku angielskim

Łuk arc

Punkt point

Promień okręgu radius

Cięciwa okręgu chord

Średnica okręgu diameter

Promień radius okręgu to odcinek łączący środek okręgu z punktem leżącym na okręgu

Cięciwa chord okręgu – odcinek łączący dwa punkty leżące na okręgu odcinek c

Średnica( diameter) okręgu – odcinek łączący dwa punkty leżące na okręgu, przechodzący przez środek okręgu.

Zadanie

Średnica( diameter) koła roweru ma długość 28 cali. Oblicz ile obrotów wykona to koło na drodze o długości 2 km.  1 cal = 2,54 cm, d=28 cali -średnica koła roweru ;  cali – promień koła roweru.

Obliczamy obwód koła: Obw.=  cala

87,92 cala=87,92*2,54 223,32 cm 2,23 m

Wiemy, że droga ma długość 2 km, czyli 2000m . Możemy więc wyznaczyć liczbę obrotów , którą wykona koło na tej drodze: 2000:2,23 897. Koło wykona około 897 obrotów. Podobnie na rysunku nauczyciel prezentuje pojęcia związane z kołem.

Koło circle

Uczniowie wykonują ćwiczenia utrwalające.

Uczniowie wykonują ćwiczenia utrwalające.

Zadanie Wyznacz promień okręgu wiedząc, że średnica tego okręgu ma długość     . . =r   Odpowiedź: Radius= .

Zadanie Dany jest okrąg o środku O i promieniu długości r oraz cięciwa CD tego okręgu, różna od średnicy. Wyznacz odległość punktu O od cięciwy, wiedząc, że CD=8 i r=5

Odpowiedź odległość punktu O od cięciwy wynosi 3 .

Następnie wspólnie podsumowują zajęcia, formułując wnioski do zapamiętania:

Okrąg circumference

Koło circle

Promień radius

Cięciwa chord

Średnica diameter

.

Sporty narodowe Malty cz IV

Kolejnym sportem, który uwiódł Maltańczyków stał się padel. Dzisiaj można już śmiało powiedzieć, że jest to sport bez mała narodowy. Gra w niego na Malcie bardzo dużo osób w różnym wieku. Dlaczego jest tak popularny? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie poniżej w opisie historii i zasad gry oraz będziecie mogli obejrzeć na filmikach.

Historia gry

Sport pochodzi z Meksyku. Za twórcę gry jest uważany Enrique Corcuera, który opracował podstawowe przepisy gry w 1969.

W 1974 roku Hiszpan Alfonso de Hohenlohe odwiedził swojego przyjaciela Enrique Corcuera w Meksyku i mógł doświadczyć nowego sportu, który Corcuera „wymyślił” na swoim własnym podwórku. De Hohenlohe był zaintrygowany grą i zabrał ją ze sobą do Hiszpanii, gdzie zbudował dwa korty w Marbella Club. Rok później przyjaciel de Hohenlohe, Argentyńczyk Julio Menditengui, który bywał w Marbella Club, był zachwycony tym sportem i wprowadził go do Argentyny. Kilka lat później stał się drugim najczęściej uprawianym sportem w kraju, a dziś na ponad 10 000 kortów w kraju gra w Padel ponad dwa miliony graczy. Sport rozwijał się również w Hiszpanii i jest obecnie drugim największym sportem nawet w Hiszpanii, zaraz po piłce nożnej. Jako przykład; 900 000 rakiet Padel jest sprzedawanych w Hiszpanii każdego roku w porównaniu do 400,

Padel stał się światowym sportem i jest obecnie popularny w takich krajach jak Portugalia, Belgia, Francja, Holandia, Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania, Chile, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, USA i Kanada, by wymienić tylko kilka. Szacuje się, że ponad dwanaście milionów ludzi gra w Padel na całym świecie według Międzynarodowej Federacji Padel. Sport jest obecnie organizowany przez Międzynarodową Federację Padel, która została założona w 1991 roku i obejmuje 35 federacji krajowych. (źródło: https//www.padel.mt)

(źródło: https//maltapadelclub.com)
(źródło: https//lovinmalta.com)

Nazwa „Paddle” pochodzi od słowa „wiosło”. Drugą nazwą jest „Tenis Łopatkowy”, wywodzi się ona od rakiety, ponieważ była ona wykonywana z drewna i miała kształt podobny do łopatki.

Przepisy gry

Gra w padla odbywa się na korcie o sztucznym podłożu, o wymiarach 20×10 m. Aktualnie większość kortów do padla posiada ogrodzenie wykonane z drucianej siatki z „oczkami”. Tylna i część bocznych ścian wykonana jest z hartowanego szkła bądź bloczków betonowych. Na powierzchni klasycznego kortu do tenisa mieszczą się trzy korty do padla.

Piłki są podobne do tenisowych, ale mniej sprężyste, a co za tym idzie niżej się odbijają. Rakieta do padla nie posiada naciągu jak rakieta tenisowa, wykonana jest z bardzo lekkich, wytrzymałych materiałów, np. włókna węglowego. Musi posiadać nieelastyczny sznurek przymocowany do rączki, który podczas gry obligatoryjnie jest przekładany na nadgarstek jako zabezpieczenie. Wymiary rakiety nie mogą przekroczyć 45,5 cm długości, 26 cm szerokości i 38 mm grubości. W płaszczyźnie główki zwykle znajduje się około 60 otworów o średnicy 13 mm każdy. Wedle wytycznych Międzynarodowej Federacji Padla obowiązkowy jest przynajmniej jeden otwór[2].

Mecz padlowy dzieli się na sety, one na gemy, które składają się z punktów. Celem gry jest wygranie dwóch setów. Punkty liczy się jak podczas meczu tenisa ziemnego. Rozgrywkę każdego z nich rozpoczyna serwis, który w padlu wykonuje się „od dołu”. Gracz serwujący odbija piłkę o ziemię, a następnie przebija ją po przekątnej na karo serwisowe rywali. W momencie kontaktu z rakietą, piłka musi znajdować się poniżej linii pasa serwującego.[3] W czasie wymiany piłka może odbić się tylko raz o powierzchnię kortu, a następnie musi być przebita przez gracza na drugą stronę siatki – do przeciwnika. Gracz ma wolny wybór, czy zagrać piłkę od razu z powietrza, czy poczekać na uderzenie piłki od powierzchni kortu. Piłka musi trafić dokładnie w pole kortu, bez wcześniejszego uderzenia o metalową siatkę lub ścianę po stronie rywali (dozwolone jest odbicie piłki o ścianę po własnej stronie kortu). Po uderzeniu o powierzchnię kortu, piłka może odbić się od ogrodzenia (drucianej siatki) i/lub ściany kortu. Jeśli piłka uderzy o drucianą siatkę zanim zostanie zwrócona do przeciwnika – punkt zdobywa przeciwnik. Tak samo dzieje się, gdy piłka po uderzeniu o kort wróci na stronę rywali sama, bez kontaktu z rakietą oraz, gdy wyleci poza kort i dotknie podłoża. Gra odbywa się według opisanych zasad do momentu, gdy piłka odbije się więcej niż jeden raz od powierzchni którejś ze stron lub trafi w siatkę dzielącą kort bądź zostaną złamane inne reguły gry. (źródło:https//pl.wikipedia.org)

 Poniżej załączam link do filmiku z youtube. Możecie uporządkować wiedzę z zakresu techniki i taktyki gry w padel.

Padel @ IK Padel Pembroke Gardens, Malta on 19/09/2021 – YouTubeyoutube.com

Wystawa „Drugie życie odpadów”.

Wystawa „Drugie życie odpadów”.

Dynamiczny Nauczyciel, zadanie: Recykling into art.

Jednym z zadań przewidzianych do realizacji w  pracy z uczniami na lekcjach przedmiotowych z chemii, w roku szkolnym 2020/2021 w ramach mojego uczestnictwa w tegorocznej edycji  projektu współfinansowanym ze środków UE w naszej szkole „Dynamiczny Nauczyciel” jest „Recykling into art” czyli łączenie sztuki i recyklingu oraz upowszechnianie wiedzy  i budowanie świadomości proekologicznej młodzieży.

Czytaj dalej

Nadaj drugie życie odpadom

Nadaj drugie życie odpadom

W związku z sukcesem zeszłorocznej akcji proekologicznej „Nadaj drugie życie odpadom”, w tym roku, po czerwcowym powrocie do szkoły, możliwe stało się zorganizowanie w Gastronomiku drugiej edycji w formie wystawy stacjonarnej. Do obejrzenia wystawy zapraszam społeczność szkolną i odwiedzających nas gości w ramach Dni Otwartych Drzwi, jeszcze do 24.06.21 r. Wystawa prac uczniów klas pierwszych i drugich Technikum Gastronomicznego jest przykładem aktywnego budowania świadomości proekologicznej młodzieży w naszej szkole i realizacji z uczniami zadania przedmiotowego” Recykling into art” projektu unijnego Dynamiczny Nauczyciel! Uczniowie w ramach pracy dodatkowej z chemii przygotowali eksponaty wykonane dowolną techniką, według własnego lub zapożyczonego projektu, tworząc przedmioty przydatne, praktyczne lub będące elementem sztuki. Zapraszam do obejrzenia zamieszczonej tu i na stronie szkoły fotorelacji z wystawy oraz poszukania inspiracji do przyszłorocznej edycji!

Renata Piasecka

Czytaj dalej

Sporty narodowe Malty cz III

BOCCI

zdjęcie -Tradycyjna gra w bocci na Malcie
Zdjęcie – Tradycyjna gra w bocci na Malcie – źródło: www.lovinginmalta.com

Popularna gra w Bocci jest rozgrywana na wszystkich wyspach maltańskich, a rozrywka jest ściśle związana z francuską grą w Petanque, English Bowls i włoskim Bocce. Odmiany Bocciego są rozgrywane w całej Europie i uważa się, że sport ten ma swoje początki w okresie rzymskim. Pierwotnie uprawiana przez imigrantów ale wkrótce powoli zaczęła się rozprzestrzeniać wśród ich potomków i mieszkańców danych terenów.

Migranci, którzy osiedlili się w Kanadzie, Australii i Stanach Zjednoczonych, zabrali ze sobą grę i stanowi ona ważną część ich życia społecznego. Maltańscy emigranci założyli kluby w Toronto i Melbourne, które razem z klubami muzycznymi i Kościołem tworzą centra społeczności maltańskich.

Czytaj dalej

Elżbieta: złoty wiek – polecanka

Polecam obejrzeć w ten weekend Elżbietę: Złoty wiek (Elizabeth: The Golden Age) z 2007 roku. Akcja filmu rozgrywa się w 1588 roku, gdzie królowa Anglii musi zmagać się z zamachami na jej życie, rozterkami miłosnymi oraz armadą katolickiego króla Hiszpanii Filipa II. W rolach głównych: Cate Blanchett, Clive Owen, Geoffrey Rush. Film dostępny na platformie Netflix do 14 maja.

Emma – polecanka

Polecam obejrzeć w długi weekend film Emma, czyli najnowszą adaptację klasycznej powieści Jane Austen z 2020 roku. W główną rolę tej komedii omyłek wcieliła się Anya Taylor – Joy, która brawurowo zagrała Beth Harmon w Gambicie królowej (Queen’s Gambit). Piękne kostiumy, humor, scenografia i doskonała gra aktorska to główne atuty tego filmu.
Komedia dostępna, np. w Apple TV.

Przejdź do treści