Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Stypendia i zasiłki szkolne

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi (bez względu na miejsce pobierania nauki)

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 netto, a od 1 stycznia 2022 r. 600,00 zł netto

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego w Wydziale Edukacji ul.Krzemieniecka 2b, pokój 102

Wniosek do pobrania i szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału Edukacji

Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów udzielają pracownicy Wydziału Edukacji Oddziału ds. Organizacji Kształcenia Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów,

94 – 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b, I piętro, pokój 102;

telefon:

· 42 272-65-65

· 42 272-65-66

· 42 272-65-67

email: pomocmaterialna@uml.lodz.pl

II tura konsultacji dla uczniów klas I – III (15 – 18 czerwca 2020)

W dniach 15-18.06.2020 r. odbędzie się II tura konsultacji przeznaczona dla uczniów, którzy muszą poprawić oceny przed zakończeniem roku.
Jest to ostatnia szansa na nadrobienie zaległości przed wystawieniem ocen (do 19.06.2000).
Przychodząc do szkoły pamiętajcie o maseczkach i rękawiczkach. Konsultacje odbywają się przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Przejdź do treści