Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: 2003-01-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

 • teksty alternatywne zdjęć głównych ilustrujących poszczególne informacje (aktualności z życia szkoły) na stronie głównej są takie same, jak tytuły poszczególnych informacji,
 • zdjęcia ilustrujące informacje (aktualności z życia szkoły) na stronie głównej z okresu od 23 września 2019 do grudnia 2020 roku pozbawione są tekstów alternatywnych,
 • nie ma możliwości zatrzymania lub spowolnienia znajdującego się na stronie głównej animowanego slidera prezentującego zawody, w których szkoła kształci; alternatywnie do tych samych informacji można dotrzeć poprzez menu: Rekrutacja – Nasza oferta,
 • podstrony mają nieprawidłową hierarchię nagłówków,
 • niektóre udostępnione na stronie dokumenty w formacie PDF, DOC, DOCX nie są dostępne cyfrowo,
 • plan lekcji nie jest dostępny cyfrowo,
 • podstrona Szkoła – Wychowawstwa nie jest dostępna cyfrowo (formatowanie tekstu wielkością liter, indeksem dolnym),
 • odnośniki kierujące poza stronę szkoły lub do plików np. PDF otwierają się w nowej karcie (oknie) przeglądarki,
 • odnośniki do plików np. PDF, DOC, DOCX nie są opisane formatem i rozmiarem pliku,
 • jeden z dwóch materiałów filmowych zamieszczonych w menu Rekrutacja – Nasza oferta (prezentacja szkoły) przedstawia treści wyłącznie w formie tekstowej,
 • materiał filmowy zamieszczony w menu Rekrutacja – e-Targi nie posiada napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia:

 • część dokumentów PDF, DOC i DOCX udostępnionych na stronie przed 23 września 2018 nie jest dostępna cyfrowo,
 • mapa dojazdu do szkoły zamieszczona na podstronie Szkoła – Kontakt i dojazd nie jest dostępna cyfrowo,
 • zdjęcia ilustrujące informacje w dziale Aktualności sprzed 23 września 2019 pozbawione są tekstów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły Zofia Wrześniewska, gastronomik@zsg.elodz.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 636 75 44.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku wyposażone jest w podjazd dla wózków. Budynek szkoły jest trzypiętrowy i nie posiada windy. Korytarze są szerokie, wejścia do sal nie mają progów. Na parkingu jedno miejsce jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dopuszcza się wejście z psem-przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Przejdź do treści