Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Zasady naboru do Branżowej Szkoły II stopnia nr 1

Regulamin naboru do Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół Gastronomicznych na rok szkolny 2024/2025

Zasady rekrutacji określa Zarządzenie nr 7/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z 25 stycznia 2024 r.

Ponadto na potrzeby rekrutacji do Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w ZSG ustala się:

  1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję rekrutacyjną, odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji.
  2. Kandydat ma obowiązek zapoznać się z wymaganiami zdrowotnymi i psychologicznymi dla zawodów, w których kształci nasza szkoła.
  3. Nabór odbywa się w Zespole Szkół Gastronomicznych dla absolwentów branżowych szkół I stopnia w zawodzie: kucharz.

B. Terminy postępowania rekrutacyjnego do branżowej szkoły II stopnia na rok szkolny 2024/2025

Etap rekrutacjiRekrutacja podstawowa
złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych: Link do wniosku o przyjęcie do szkołyod 6 maja 2024 do 14 czerwca 2024 godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminudo 9 lipca 2024
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw oraz zaświadczeńdo 11 lipca 2024
podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych15 lipca 2024 do godz. 12:00
potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu zewnętrznegood 15 lipca 2024 godz. 12:00 do 18 lipca 2024 godz. 15:00
podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych19 lipca 2024 do godz. 12:00
rekrutacja uzupełniającaod 22 lipca 2024

Przejdź do treści