Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Zasady rekrutacji do technikum i szkoły branżowej I stopnia w ZSG w Łodzi

  1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję rekrutacyjną, odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji. Zasady rekrutacji określa Zarządzenie nr 7/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dn. 25 stycznia 2024 r.
  2. Na potrzeby rekrutacji do Technikum nr 4 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 w ZSG można pobrać: Regulamin naboru do ZSG na rok szkolny 2024/25.
  3. Nabór odbywa się w formie elektronicznej za pomocą systemu elektronicznego dla absolwentów szkół podstawowych.  
  4. Kandydat ma obowiązek sprawdzać w systemie, co się dzieje z jego podaniem i w razie problemów (w szczególności w razie odrzucenia podania) niezwłocznie skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru.
  5. Podczas rekrutacji kandydat uzyskuje punkty m.in. za oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Przedmioty te są wskazane w sekcji Nasza oferta (Należy wybrać odpowiednią szkołę: Technikum nr 4 bądź Branżową Szkołę I Stopnia nr 4).

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

A. do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia

Etap rekrutacjiRekrutacja podstawowa
złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych Link do rejestracji wnioskuod 22 kwietnia 2024 do 21 maja 2024 godz. 12:00
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków oraz dokumentówdo 29 maja 2024
możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wnioskówod 3 lipca 2024 r. do 8 lipca 2024
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu (może być wersja elektroniczna)od 3 lipca 2024 do 9 lipca 2024 godz. 15:00
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych15 lipca 2024 do godz. 12:00
wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzieod 22 kwietnia 2024 do 16 lipca 2024
przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywanego zawodu od lekarza medycyny pracyod 15 lipca 2024 godz. 12:00 do 18 lipca 2024
ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych19 lipca 2024 do godz. 12:00
rekrutacja uzupełniająca (aktualna informacja na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi)od 22 lipca 2024 do 5 sierpnia 2024 do godz. 13.00

Wymagania zdrowotne i psychologiczne

  1. Kandydat ma obowiązek zapoznać się z Kandydat ma obowiązek zapoznać się z wymaganiami zdrowotnymi i psychologicznymi dla zawodów, w których kształci nasza szkoła.
  2. Kandydat posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej musi dostarczyć wypełniony przez rodziców egzemplarz zgody na objęcie go opieką psychologiczno-pedagogiczną.

Kandydaci spoza terenu Łodzi mogą starać się o zamieszkanie w bursach szkolnych. Więcej informacji na stronach burs:

Przejdź do treści