Zasady rekrutacji do technikum i szkoły branżowej I stopnia w ZSG w Łodzi

Zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim na rok szkolny 2022/2023 regulowane są przez Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 6/2022 z 20 stycznia 2022 r. oraz Regulamin naboru do ZSG na rok szkolny 2022/23.

Rejestracja

 1. Od 20 kwietnia do 17 maja 2022 (godz. 12:00) kandydat ma obowiązek zarejestrować się w systemie, dokonać wyboru szkół i oddziałów, wydrukować wniosek oraz zanieść go do szkoły pierwszego wyboru – wydrukowany i podpisany przez kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych). Link do rejestracji wniosku.
 2. Od 8 do 12 lipca 2022 (godz. 15:00) kandydat ma obowiązek złożyć w szkole pierwszego wyboru uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Badania lekarskie

 1. Od 19 lipca (godz. 12:00) do 22 lipca 2022 (godz. 12:00) kandydat ma obowiązek dostarczyć do naszej szkoły orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, trzy fotografie oraz kartę zdrowia ze szkoły podstawowej. Ponadto kandydat, który nie zrobił tego wcześniej (np. Gastronomik nie był szkołą pierwszego wyboru), ma obowiązek dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 2. Jeśli kandydat nie dostarczy orzeczenia lekarskiego we wskazanym terminie, musi to zrobić najpóźniej do 23 września 2022. Niedostarczenie orzeczenia w tym terminie poskutkuje wykreśleniem z listy uczniów.
 3. Badania przeprowadzane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00, w wybranych Placówkach:
  • MOMP ul. Aleksandrowska 61/63, tel. (42) 27 21 803 lub (42) 27 21 808, mompa@wompcpl.eu,
  • MOMP ul. Tymienieckiego 18, tel. (42) 27 97 280, (42) 25 05 459 lub 797 842 947, mompt@wompcpl.eu,
  • MOMP al. Piłsudskiego 133 B, tel. (42) 27 97 325, (42) 67 49 961 lub 506 474 362, mompp@wompcpl.eu,
  • MOMP ul. Gdańska 117 a, tel. (42) 63 65 355, (42) 63 67 627 lub 516 026 142, mompg@wompcpl.eu.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące badań lekarskich oraz druki do pobrania:

Terminy ogłoszenia list kandydatów

 1. 19 lipca 2022 (do godz. 12:00) opublikowane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół.
 2. 25 lipca 2022 (do godz. 14:00) opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych do szkoły.

Inne informacje

 1. Kandydat ma obowiązek zapoznać się z wymaganiami zdrowotnymi i psychologicznymi dla zawodów, w których kształci nasza szkoła.
 2. Nabór odbywa się w formie elektronicznej za pomocą systemu elektronicznego firmy Vulcan.
 3. Kandydat ma obowiązek sprawdzać w systemie, co się dzieje z jego podaniem i w razie problemów (w szczególności w razie odrzucenia podania) niezwłocznie skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru.
 4. Podczas rekrutacji kandydat uzyskuje punkty m.in. za oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Przedmioty te są wskazane w sekcji Nasza oferta (należy wybrać odpowiednią szkołę: Technikum nr 4 bądź Branżową Szkołę I Stopnia nr 4).
 5. Kandydat posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej musi dostarczyć wypełniony przez rodziców egzemplarz zgody na objęcie go opieką psychologiczno-pedagogiczną.
 6. Kandydat, który nie został przyjęty do żadnej szkoły, składa dokumenty w ramach rekrutacji uzupełniającej do wybranej szkoły dysponującej jeszcze wolnymi miejscami. Informacja o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych szkołach zostanie opublikowana na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi. Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 25 lipca 2022 i prowadzona jest bez wykorzystania systemu elektronicznego do 5 sierpnia 2022.

Kandydaci spoza terenu Łodzi mogą starać się o zamieszkanie w bursach szkolnych. Więcej informacji na stronach burs:

Skip to content