Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Zasady rekrutacji do technikum i szkoły branżowej I stopnia w ZSG w Łodzi

 1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję rekrutacyjną, odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji. Zasady rekrutacji określa Zarządzenie nr 4/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dn. 23 stycznia 2023 r.
 2. Na potrzeby rekrutacji do Technikum nr 4 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 w ZSG można pobrać: Regulamin naboru do ZSG na rok szkolny 2023/24.
 3. Nabór odbywa się w formie elektronicznej za pomocą systemu elektronicznego dla absolwentów szkół podstawowych.  
 4. Kandydat ma obowiązek sprawdzać w systemie, co się dzieje z jego podaniem i w razie problemów (w szczególności w razie odrzucenia podania) niezwłocznie skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru.
 5. Podczas rekrutacji kandydat uzyskuje punkty m.in. za oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Przedmioty te są wskazane w sekcji Nasza oferta (Należy wybrać odpowiednią szkołę: Technikum nr 4 bądź Branżową Szkołę I Stopnia nr 4.

Rejestracja

 1. Od 24 kwietnia do 23 maja 2023 (godz. 12:00) kandydat ma obowiązek zarejestrować się w systemie, dokonać wyboru szkół i oddziałów oraz wydrukować wniosek i złożyć go w szkole I wyboru – wydrukowany i podpisany przez kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych). Link do rejestracji wniosku.
 2. Od 6 do 10 lipca 2023 (godz. 15:00) należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, o kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna).
 3. Od 14 lipca (godz. 12.00) do 20 lipca 2023 potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczeniu o braku przeciwwskazań do wykonywanego zawodu od lekarza medycyny pracy.

Wymagania zdrowotne i psychologiczne

 1. Kandydat ma obowiązek zapoznać się z Kandydat ma obowiązek zapoznać się z wymaganiami zdrowotnymi i psychologicznymi dla zawodów, w których kształci nasza szkoła.
 2. Od 24 kwietnia do 17 lipca 2023 r. kandydat ma obowiązek zgłosić się do naszej szkoły po skierowanie na badania lekarskie (tylko dla osób z I wyboru).
 3. Ze skierowaniem należy zgłosić się do przychodni wskazanej przez szkołę w celu wykonania badań (bezpłatnie) lub innej przychodni medycyny pracy (badania płatne).
 4. Kandydat posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej musi dostarczyć wypełniony przez rodziców egzemplarz zgody na objęcie go opieką psychologiczno-pedagogiczną.
 5. Badania przeprowadzane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00, we wszystkich czterech Placówkach Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi zlokalizowanych przy: ul. Aleksandrowskiej 61/63, tel. (42) 272 18 03 lub (42) 272 18 10, mompa@wompcpl.eu, al. Piłsudskiego 133B, tel. (42) 279 73 25, (42) 674 99 61, mompp@wompcpl.eu, ul. Gdańskiej 117 a, tel. (42) 636 57 31, (42) 636 76 27, mompg@wompcpl.eu, ul. Tymienieckiego 18, tel. (42) 279 72 80, (42) 279 72 50 lub 797 842 947, mompt@wompcpl.eu, Infolinia: (42) 27 21 888.

Terminy ogłoszenia list kandydatów

 1. 14 lipca 2023 r. (godz. 12.00) zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.
 2. 21 lipca 2023 (godz. 12.00) zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

Rekrutacja uzupełniająca

 1. Kandydat, który nie został przyjęty do żadnej szkoły, składa dokumenty w ramach rekrutacji uzupełniającej do wybranej szkoły dysponującej jeszcze wolnymi miejscami. Informacja o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych szkołach zostanie opublikowana na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi. Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 22 lipca 2023 i prowadzona jest bez wykorzystania systemu elektronicznego do 7 sierpnia 2023 (do godz. 13.00).

Kandydaci spoza terenu Łodzi mogą starać się o zamieszkanie w bursach szkolnych. Więcej informacji na stronach burs:

Przejdź do treści