Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Zasady naboru do Branżowej Szkoły II stopnia nr 1

Regulamin naboru do Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół Gastronomicznych na rok szkolny 2023/2024

Zasady rekrutacji określa Zarządzenie nr 4/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z 23 stycznia 2023 r.

Ponadto na potrzeby rekrutacji do Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w ZSG ustala się:

  1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję rekrutacyjną, odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji.
  2. Kandydat ma obowiązek zapoznać się z wymaganiami zdrowotnymi i psychologicznymi dla zawodów, w których kształci nasza szkoła.
  3. Nabór odbywa się w Zespole Szkół Gastronomicznych dla absolwentów branżowych szkół I stopnia w zawodzie: kucharz.
  4. Od 24 kwietnia do 23 maja 2023 (godz. 12:00) kandydat ma obowiązek złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły. Link do wniosku o przyjęcie do szkoły.
  5. Podczas rekrutacji kandydat uzyskuje punkty m.in. za oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia BS I. Przedmioty brane pod uwagę, to: j. polski, j. angielski, matematyka, średnia ocen z przedmiotów zawodowych w BS I.
  6. Od 6 do 10 lipca 2023 (godz. 15:00) kandydat ma obowiązek zanieść do szkoły kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia.
  7. 14 lipca 2023 r. (godz. 12.00) zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do BS II.
  8. Od 14 lipca (godz. 12.00) do 20 lipca 2023  kandydat ma obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia i uzupełnić dokumenty o oryginał świadectwa (jeśli wcześniej złożono kopię) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzietrzy fotografie oraz aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarnych (ew. kserokopie książeczki).
  9. 21 lipca 2023 (godz. 12.00) zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.
  10. Szczegółowe informacje dotyczące badań lekarskich oraz druki do pobrania:

Przejdź do treści