Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Przetwarzanie danych osobowych – epidemia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Realizacja działań prewencyjnych i zapobiegawczych związanych z ogłoszonym stanem epidemii

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka (w przypadku uczniów niepełnoletnich) jest Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi z siedzibą 90-357 Łódź, ul. Sienkiewicza 88, tel. 42 636 75 44
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez pocztę elektroniczną: rodo@zsg.elodz.edu.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii oraz zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra właściwego do spraw edukacji narodowej
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  2. zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
  3. niezbędność przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego (art. 9 ust. 2 lit. i RODO)

  w szczególności w związku z:

  • przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)
  • przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)
  • wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa; po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą być one przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wyznaczony na podstawie przepisów prawa
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej, stacji sanitarno-epidemiologicznej, podmiotów medycznych
  • podmioty wspierające administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniające obsługę informatyczną, prawną, archiwizację i niszczenie dokumentów, a także dostawcy systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane dane osobowe
 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa; jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych ustawą, administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej, a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa; podanie danych osobowych dodatkowych (nieobowiązkowych) w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa jest dobrowolne
 8. Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 9. W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania
 10. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2
 11. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
 12. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania
Skip to content