Misją naszej szkoły jest ugruntowanie trwałych, zdrowych i poprawnych relacji wewnątrz szkolnej wspólnoty, dzięki którym nauczyciele staną się przewodnikami uczniów w ich drodze do rozwoju zawodowego i osobistego.

Przetwarzanie danych osobowych – monitoring wizyjny

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół Gastronomicznych (ZSG) z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 88, tel.: +48 42 636 75 44, e-mail: gastronomik@gastronomik.neostrada.pl.
  2. Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 501 532 547 lub e-mail: iod.zsg@cuwo.lodz.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ZSG oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie ZSG w Łodzi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 2. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie ZSG w Łodzi.
  8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.
Przejdź do treści