Zasady rekrutacji do technikum i szkoły branżowej I stopnia w ZSG w Łodzi

Zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim na rok szkolny 2021/2022 regulowane są przez Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 2020 (Dz.U. 2020 poz. 1394), ogłoszenie MEiN oraz Regulamin naboru do ZSG na rok szkolny 2021/22.

Rejestracja

 1. Od 17 maja do 21 czerwca 2021 (godz. 15:00) kandydat ma obowiązek zarejestrować się w systemie, dokonać wyboru szkół i oddziałów, wydrukować wniosek oraz zanieść go do szkoły pierwszego wyboru – wydrukowany i podpisany przez kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych). Link do rejestracji wniosku.
 2. Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 (godz. 15:00) kandydat ma obowiązek złożyć w szkole pierwszego wyboru uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Badania lekarskie

 1. Od 17 maja do 26 lipca 2021 kandydat ma obowiązek zgłosić się do naszej szkoły po skierowanie na badania lekarskie.
 2. Ze skierowaniem należy zgłosić się do poradni medycyny pracy w celu wykonania badań. Link do formularza na badania lekarskie.
 3. Ze względu na małą ilość czasu i kolejki u lekarzy polecamy zarezerwować wcześniej wizytę i zająć się tym odpowiednio wcześnie.
 4. Od 23 do 30 lipca 2021 (godz. 15:00) kandydat ma obowiązek dostarczyć do naszej szkoły orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, trzy fotografie oraz kartę zdrowia ze szkoły podstawowej. Ponadto kandydat, który nie zrobił tego wcześniej (np. Gastronomik nie był szkołą pierwszego wyboru), ma obowiązek dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 5. Jeśli kandydat nie dostarczy orzeczenia lekarskiego we wskazanym terminie, musi to zrobić najpóźniej do 24 września 2021. Niedostarczenie orzeczenia w tym terminie poskutkuje wykreśleniem z listy uczniów.

Terminy ogłoszenia list kandydatów

 1. 22 lipca 2021 opublikowane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół.
 2. 2 sierpnia 2021 (do godz. 14:00) opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych do szkoły.

Inne informacje

 1. Kandydat ma obowiązek zapoznać się z wymaganiami zdrowotnymi i psychologicznymi dla zawodów, w których kształci nasza szkoła.
 2. Nabór odbywa się w formie elektronicznej za pomocą systemu elektronicznego firmy Vulcan.
 3. Kandydat ma obowiązek sprawdzać w systemie, co się dzieje z jego podaniem i w razie problemów (w szczególności w razie odrzucenia podania) niezwłocznie skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru.
 4. Podczas rekrutacji kandydat uzyskuje punkty m.in. za oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Przedmioty te są wskazane w sekcji Nasza oferta (należy wybrać odpowiednią szkołę: Technikum nr 4 bądź Branżową Szkołę I Stopnia nr 4).
 5. Kandydat posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej musi dostarczyć wypełniony przez rodziców egzemplarz zgody na objęcie go opieką psychologiczno-pedagogiczną.
 6. Kandydat, który nie został przyjęty do żadnej szkoły, składa dokumenty w ramach rekrutacji uzupełniającej do wybranej szkoły dysponującej jeszcze wolnymi miejscami. Informacja o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych szkołach zostanie opublikowana na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi. Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 2 sierpnia 2021 i prowadzona jest bez wykorzystania systemu elektronicznego do 24 sierpnia 2021.

Kandydaci spoza terenu Łodzi mogą starać się o zamieszkanie w bursach szkolnych. Więcej informacji na stronach burs:

Skip to content