Zasady naboru do Branżowej Szkoły II stopnia nr 1

Regulamin naboru do Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół Gastronomicznych na rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji określa Zarządzenie nr 5/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dn. 29 stycznia 2021 r.

Ponadto na potrzeby rekrutacji do Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w ZSG ustala się:

  1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję rekrutacyjną, odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji.
  2. Kandydat ma obowiązek zapoznać się z wymaganiami zdrowotnymi i psychologicznymi dla zawodów, w których kształci nasza szkoła.
  3. Nabór odbywa się w Zespole Szkół Gastronomicznych dla absolwentów branżowych szkół I stopnia.
  4. od 17 maja do 21 czerwca 2021 (godz. 15:00) kandydat ma obowiązek złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły. Link do wniosku o przyjęcie do szkoły.
  5. Podczas rekrutacji kandydat uzyskuje punkty m.in. za oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia BS I. Przedmioty brane pod uwagę, to: j. polski, j. angielski, matematyka, średnia ocen z przedmiotów zawodowych w BS I.
  6. Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 (godz. 15:00) kandydat ma obowiązek zanieść do szkoły kopie świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia.
  7. 22 lipca 2021 do godziny 14:00 opublikowane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
  8. Od 23 lipca 2021 (godz. 12:00) do 30 lipca 2021 (godz. 12:00) kandydat ma obowiązek zanieść do szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły branżowej i stopnia. Należy także dostarczyć trzy fotografie oraz aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarnych (ew. kserokopie książeczki). Link do formularza na badania lekarskie.
  9. 2 sierpnia 2021 do godziny 14:00 opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych do szkoły.
  10. Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne trwa od 3 do 23 sierpnia 2021.

Skip to content