Stypendia i zasiłki szkolne

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi (bez względu na miejsce pobierania nauki)

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 netto, a od 1 stycznia 2022 r. 600,00 zł netto

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego w Wydziale Edukacji ul.Krzemieniecka 2b, pokój 102

Wniosek do pobrania i szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału Edukacji

Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów udzielają pracownicy Wydziału Edukacji Oddziału ds. Organizacji Kształcenia Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów,

94 – 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b, I piętro, pokój 102;

telefon:

· 42 272-65-65

· 42 272-65-66

· 42 272-65-67

email: pomocmaterialna@uml.lodz.pl

Skip to content